_PRINT 
logo.gif

ข่าว : นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
นย.รับสมัครพลเรือนเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเรือน (ชาย , หญิง ) เข้าเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน สังกัด กรมทหารพรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ จังหวัดนราธิวาส เริ่มรับสมัครตั้งแต่ ๑ - ๒๐ เม.ย.๕๘ สอบถามรายละเอียด ๐๗๓ - ๕๖๕๐๗๙ ประกาศ เปิดรับสมัคร ทหารพรานนาวิกโยธิน ๑. คุณสมบัติของผู้สมัคร ๑.๑ เพศชาย ๑.๑.๑ เป็นผู้มีสัญชาติไทย และบิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ๑.๑.๒ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิดโดยประมาท) ๑.๑.๓ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ ๑.๑.๔ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป ๑.๑.๕ ไม่มีรอยสักที่มองเห็นนอกร่มผ้า (เมื่อแต่งกายชุดกีฬา) ๑.๑.๖ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน (ยกเว้นผู้ลาออกไปรับราชการทหารกองประจำการ) ๑.๑.๗ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้ ๑.๑.๘ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาเสพติดหรือสารเสพติด ๑.๑.๙ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก ๑.๑.๑๐ มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน ๓๐ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๒๗ – ๑ ธ.ค.๓๙) ๑.๑.๑๑ เป็นทหารกองหนุน หรือทหารกองเกิน หรือเคยเป็นทหารกองประจำการ ๑.๑.๑๒ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๖๐ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัมขึ้นไป ๑.๑.๑๓ ผู้มีความสามารถพิเศษ คอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ๑.๒ เพศหญิง ๑.๒.๑ มีสัญชาติไทย มีสถานภาพโสด บิดา-มารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด ๑.๒.๒ อายุไม่ต่ำกว่า ๑๘ ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน ๒๕ ปีบริบูรณ์ นับถึงวันบรรจุ (เกิดตั้งแต่ ๑ ธ.ค.๓๒ – ๑ ธ.ค.๓๙) ๑.๒.๓ ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกในคดีใด ๆ (เว้นคดีลหุโทษหรือคดีที่กระทำผิด โดยประมาท) ๑.๒.๔ มีส่วนสูงไม่ต่ำกว่า ๑๕๕ เซนติเมตร และน้ำหนัก ๔๐ กิโลกรัมขึ้นไป ๑.๒.๕ มีร่างกายแข็งแรง สามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติหน้าที่ในสนามได้ ๑.๒.๖ วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึ้นไป ๑.๒.๗ ต้องไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ และไม่ติดยาหรือสารเสพติด ๑.๒.๘ ต้องเป็นบุคคลซึ่งสามารถโอนย้ายทะเบียนบ้าน เข้ามาอยู่ในทะเบียนบ้านของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินได้ ๑.๒.๙ ได้รับความยินยอมจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง เมื่อได้รับการคัดเลือก ๑.๒.๑๐ ไม่เคยเป็นอาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธินมาก่อน ๑.๒.๑๑ ผู้ที่มีความสามารถพิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ๑.๒.๑๒ ว่ายน้ำได้ ๒. เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัคร ๒.๑ บัตรประจำตัวประชาชน หรือใบแทน ฉบับจริงและสำเนา ๒.๒ หนังสือสำคัญทหารกองเกิน หรือสมุดประจำตัวทหารกองหนุน ฉบับจริงและสำเนา (เว้นเพศหญิง) ๒.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ของผู้สมัคร และของบิดามารดาผู้ให้กำเนิด ฉบับจริงและสำเนา ๒.๔ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว และชื่อสกุล ในกรณีที่เปลี่ยนชื่อตัวและชื่อสกุล ๒.๕ ประกาศนียบัตร หรือใบสุทธิ หรือระเบียนแสดงผลการเรียน ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ หรือใบประกาศนียบัตรตามสาขาวิชาชีพที่รับสมัคร ฉบับจริงและสำเนา ๒.๖ รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตา (ถ่ายไม่เกิน ๓ เดือน) ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๒ รูป ๒.๗ หนังสือยินยอมของบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง กรณียังไม่บรรลุนิติภาวะ ๓. การรับสมัคร คัดเลือก และประกาศผล ๓.๑ วันเวลาการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ๓.๒ วันเวลาการรับสมัครจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ๓.๓ การคัดเลือก ๓.๓.๑ การทดสอบร่างกาย (ชาย) ๓.๓.๑.๑ ดึงข้อ เกณฑ์ผ่าน ๖ ครั้ง ๓.๓.๑.๒ ยึดพื้น เกณฑ์ผ่าน ๒๘ ครั้ง ๓.๓.๑.๓ ลุกนั่ง ภายใน ๒ นาที เกณฑ์ผ่าน ๔๒ ครั้ง ๓.๓.๑.๔ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร เกณฑ์ผ่าน ๓ นาที ๓๐ วินาที (sit up) ๓.๓.๒ การทดสอบร่างกาย (หญิง) ๓.๓.๑ โหนตัว เกณฑ์ผ่าน ๕๐ วินาที ๓.๓.๒ ลุกนั่ง เกณฑ์ผ่าน ๓๐ ครั้ง ๓.๓.๓ วิ่งระยะทาง ๘๐๐ เมตร เกณฑ์ผ่าน ๖ นาที ๓.๓.๓ การสอบข้อเขียน - ทดสอบความรู้ทั่วไป และความรู้ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น ๔. รายละเอียดสอบถามได้ที่ กองบังคับการ กรมทหารราบที่ ๓ รักษาพระองค์ กองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายจุฬาภรณ์ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.ต.วิโรจน์ สิทธิมิตร
อ่าน 7640 ครั้ง
วันที่ 28 มีนาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 21:27:41:PM