_PRINT 
logo.gif

ข่าว : ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย ค่ายจุฬาภรณ์
ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย
เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. ให้การต้อนรับ น.อ.กิตติพันธ์ กุลศิริปัญโญ วิทยากรกองทัพเรือจาก หลักสูตรจิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๑/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” พร้อมด้วย คุณสัณหจุฑา จิราธิวัฒน์ ประธานและผู้ก่อตั้งมูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ำ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมส่วนการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมค่ายจุฬาภรณ์ พร้อมกับให้คำแนะนำความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรโดยไม่ใช้สารเคมี การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชุมชน ด้วยการน้อมนำเอาแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นศาสตร์ความรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ รวมทั้งเพื่อเตรียมการปรับปรุงพัฒนาเป็น ศูนย์การเรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย สำหรับเป็นสถานีเรียนรู้ให้กับกำลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนที่สนใจ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาศักยภาพในการสร้างรายได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ณ ห้องประชุม ๑๐๑ บก.ฉก.นย.ทร./บก.ฉก.นย.ภต.ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 138 ครั้ง
วันที่ 29 ธันวาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:16:35:PM