_PRINT 
logo.gif

ข่าว : เด็กรุ่นใหม่ เพื่อใต้สันติสุข
เด็กรุ่นใหม่
เมื่อ ๑๑๐๘๐๐ ม.ค.๖๒ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร./ผบ.ฉก.นย.ภต. เดินทางมอบของรางวัลสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับคณะครูโรงเรียนบ้านทอน ณ โรงเรียนบ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม

ข่าวโดย : พ.จ.อ.ศุภชัย พัฒอำพันธ์
อ่าน 112 ครั้ง
วันที่ 11 มกราคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:46:49:PM