เมื่อ ๗ ก.ย.๖๓ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.ปรัชญา หาญเทียม รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.(๓) ผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมบูรณาการข่าวกับประชาคมข่าวกรองใน จชต.(ประชุมใหญ่) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปฐมภาคย์ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ มทบ.๔๒ อ.หาดใหญ่ จว.สงขลา โดยมี นายธนากร บัวรัษฎ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม