ผู้บังคับบัญชา

กรมทหารราบที่ ๓ กองพลนาวิกโยธิน
น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.อ.ปรัชญา หาญเทียม
รอง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ต.สุเวช สุธีรพานิช
นกพ.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ต.ธนโชติ ศรีสงสาร
นขว.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ต.วัชรพงษ์ พรมเหมา
นยก.กรม ร.๓ พล.นย.

น.ต.กฤษฎา ชูตระกูล
นกบ.กรม ร.๓ พล.นย.

นกง.กรม ร.๓ พล.นย.
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ทร.

น.อ.นฤพนธ์ มัตถกุล
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.

น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.

น.อ.ปรัชญา หาญเทียม
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.

น.ท.จักรพันธ์ จันทร์หอม
เสธ.ฉก.นย.ทร.

น.ท.นพนัย สวนเดิมบาง
รอง เสธ.ฉก.นย.ทร.

น.ต.สุเวช สุธีรพานิช
หน.ฝกพ.ฉก.นย.ทร.

น.ท.อำนาจ ภู่ทอง
หน.ฝขว.ฉก.นย.ทร.

น.ท.อินทนิล จันทบำรุง
หน.ฝยก.ฉก.นย.ทร.

น.ท.ญี่พญา โยวผุย
หน.ฝกบ.ฉก.นย.ทร.

น.ท.ไกรสร โพธิ์ตุ่น
หน.ฝกร.ฉก.นย.ทร.

หน.ฝกง.ฉก.นย.ทร.
หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ภาคใต้

น.อ.อภิชาติ ทรัพย์ประเสริฐ
ผบ.ฉก.นย.ภต.

น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์
รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.

น.อ.ปรัชญา หาญเทียม
รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.

น.ท.จักรพันธ์ จันทร์หอม
เสธ.ฉก.นย.ภต.

ร.อ.พีระรัชต์ กมลเสถียรหน.ฝกพ.ฉก.นย.ภต.

หน.ฝขว.ฉก.นย.ภต. หน.ฝยก.ฉก.นย.ภต. หน.ฝกบ.ฉก.นย.ภต.

ร.ท.ประภาส ทองไชยหน.ฝกร.ฉก.นย.ภต.

หน.ฝกง.ฉก.นย.ภต.